Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, iż decyzją  nr PO.RZT.70.369.2021/D/SK z dnia 19.08.2021 r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieruszów na okres trzech lat. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieruszów zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14.09.2021 r., w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 22.09.2021 r.

 

Dokumenty:

Ogłoszenie 

Decyzja  PO.RZT.70.396.2021_D_SK

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.396.2021_D_SK