Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, iż decyzją nr KWT.70.246.2023 wydaną przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieruszów na okres trzech lat.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieruszów zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 05.01.2024 r., w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 13.01.2024 r.

 

Załączniki

Ogłoszenie taryf 

Decyzja KWT.70.246.2023 

Załącznik do decyzji KWT.70.246.2023