OGŁOSZENIE
W związku z intensywnymi opadami oraz zalewaniem posesji przez wody opadowe, Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. przypomina o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych (podłączenie rynien) do kanalizacji sanitarnej.
Działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019, poz.1437), zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Na podstawie art. 28 ust. 4a – ten, kto nie stosuje się do powyższych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych z rynien, wpustów, kratek ściekowych na zewnątrz budynków itp. przyjmuje się jako nielegalne.
Odprowadzanie w/w wód do kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu zakłóca pracę oczyszczalni ścieków, a w przypadku ulewnych opadów atmosferycznych powodują zalania przyłączonych do kanalizacji budynków mieszkalnych.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, że na terenie miasta oraz na terenach wiejskich będą przeprowadzane kontrole przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej jak również sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu posesji.
Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje prawne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy.
W razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną, mogą zostać pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.
Mając na względzie społeczne i prawne uwarunkowania dotyczące opisanego wyżej problemu, prosimy o potraktowanie niniejszej informacji z należytą powagą.
Prezes Zarządu
/-/Andrzej Małys