Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51

Oferty należy składać pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/531872

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W WIERUSZOWIE SPÓŁKA

AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250056923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. bp. Stefana Bareły 13

1.5.2.) Miejscowość: Wieruszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 – Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7841689

1.5.8.) Numer faksu: 62 7841630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pkomsa@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pkwieruszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający

Spółka akcyjna, której właścicielem w 100% jest Gmina Wieruszów

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy

ul. Kępińskiej 51

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-359459bb-3d52-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00258143/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-05 09:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow Preferuje się,

abykomunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,

wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za

pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 4.

Zamawiający będzieprzekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za

pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany

specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w

sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest

konkretnywykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem

platformazakupowa.pl dokonkretnego wykonawcy.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania

informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.

2452), określaniezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na

platformazakupowa.pl, tj.:a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie

mniejszej niż 512 kb/s,b. komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows

7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ichnowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w

przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany

program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa

według standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru

danych przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu

lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca,

przystępującdoniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej

pod linkiem

wzakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do

Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

zazłożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w

szczególnościza sytuację, gdyzamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu

składania ofert (np.

złożenie oferty wzakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana

przezZamawiającegoza ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym

postępowaniu

ponieważ nie zostałspełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.9. Zamawiającyinformuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w

szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz

innychczynności podejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl

znajdują sięw zakładce „Instrukcje dlaWykonawców” na stronie internetowej pod

adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje10. W korespondencji kierowanej do

ZamawiającegoWykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie

S.A. 98-400 Wieruszów, ul. Bareły 13 www.pkwieruszow.pl , e-mail pkomsa@poczta.onet.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod

adresem e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w

trybie podstawowym bez negocjacji.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego

postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1992450,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych

jednokondygnacyjnych, parterowych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachem dwuspadowym

w zabudowie grupowej ( razem 12 mieszkań po 6 lokali w budynku ),

12 budynków gospodarczych oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Wieruszów, ul.

Kępińska 51 łącznie z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu .

Podstawowe dane techniczne budynków:

a) Budynek 1

-powierzchnia zabudowy 262,71 m2, powierzchnia użytkowa 213,40 m2 , kubatura 1.381,25 m3,

b) Budynek 2

-powierzchnia zabudowy 262,71 m2, powierzchnia użytkowa 213,40 m2 , kubatura 1.381,25 m3

c) 12 budynków gospodarczych

-powierzchnia zabudowy 4,34 m2, powierzchnia użytkowa 4,10 m2 , kubatura 8,45 m3

d) zagospodarowanie terenu w tym oświetlenie

1.1. Zakres zadania obejmuje między innymi:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

1) wykonanie dwóch zespołów budynków mieszkalnych wraz z instalacjami: elektryczną,

sanitarną, gazową, teletechniczną i niskoprądową,

2) 12 budynków gospodarczych

3) wykonanie terenów utwardzonych,

4) wykonanie przyłącza wodociągowego,

5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,

6) wykonanie oświetlenia terenu;

7) inne czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (wykonanie m in.

wszystkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, kopi, świadectwa charakterystyki

energetycznej budynku, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne dokumenty

wynikające z przepisów prawa);

8) dostarczenie i montaż wyposażenia wykonawczym obejmującym w szczególności :

a) Kuchenki gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem elektrycznym, wolnostojące, zabezpieczenie

przeciw wypływowe – 12 szt

b) Zlewozmywaki – stal nierdzewna ,szer. 80 cm, jednokomorowe z ociekaczem – 12 szt,

9) przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami

technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych;

10) koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy;

11) inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze);

12) zorganizowanie zaplecza i placu budowy, zabezpieczenie bezpieczeństwa (wynikające z

BHP i p.poż) na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy;

13) koszty utrzymania placu budowy, w tym mediów;

14) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia;

15) wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót;

16) powołanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy

17) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu

zamówienia i przekazaniem obiektów oraz urządzeń do eksploatacji i uzyskaniem pozwolenia na

użytkowanie budynków

Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na

cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się wcześniejsze zapoznanie się przez

Wykonawcę z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego

zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i

jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie

będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a

okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby

nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie,

dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SWZ.

Inwestycja będzie realizowana przy udziale wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach

realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa

komunalnego.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania:

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania

z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego oraz zapisami umowy.

2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki

budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i

Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana

jedynie w tejże Specyfikacji.

4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SWZ, oraz inne czynności

wynikające ze specyfiki zamówienia.

5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów,

materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż

podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania

produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych

nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.

6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm,

aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o

ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy

zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i

Inwestora Zastępczego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy

Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308

ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów

elektronicznych. ani dołączenia katalogów elektronicznych do ofert, w sytuacji określonej w art.

93 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 – Roboty na placu budowy

45213240-7 – Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych

45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262210-6 – Fundamentowanie

45262620-3 – Ściany nośne

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

45410000-4 – Tynkowanie

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 – Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się

kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;

2) Gwarancja – waga kryterium 40%.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ———————————————— x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z

realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja – waga 40%

W ramach niniejszego kryterium „okres gwarancji” – ocena będzie przeprowadzona na podstawie

długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji

jakości wynosi 36 miesięcy (3 lata) wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu

odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty

podpisania protokołu odbioru końcowego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres

gwarancji jako 60 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy

oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie przydzielona jak poniżej:

gwarancja 36 miesięcy (3 lata) – 0 pkt.

gwarancja 48 miesiące (4 lata) – 20 pkt.

gwarancja 60 miesiące (5 lat) – 40 pkt.

Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 36-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w

dół. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

niższą ceną.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion 00/100

zł),

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną

oddaną do użytku robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej,

wielorodzinnego bloku mieszkalnego o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł brutto.

Powyższy warunek będzie również spełniony w przypadku wykazania się budową

wielorodzinnego bloku mieszkalnego o minimum 12 lokalach mieszkalnych w ramach

prowadzenia przez firmę budowlaną własnej działalności deweloperskiej

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować

co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą ważne

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń.

Osoba ta musi wykazać się nadzorowaniem lub kierowaniem robotami na minimum 1 oddanym

do użytku zadaniu polegającym na wykonaniu co najmniej jednego budynku użyteczności

publicznej, wielorodzinnego bloku mieszkalnego.

Przez ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez

ograniczeń, należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w art. 15 a ust. 4 ustawy z dnia 07

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub równoważne

odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia

funkcji Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

3. Przy czym przez wykonanie zadania rozumie się wykonanie go na podstawie jednej umowy,

nie dopuszcza się sumowania umów. W przypadku zadań aktualnie wykonywanych liczy się

wartość zrealizowanej i odebranej części umowy.

4. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku w zakresie osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia może wskazać osoby będące obywatelem państwa

członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w

budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z

2019 r. poz. 1117).

5. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku,

gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe

tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji

umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy

gwarancyjnej tego ubezpieczenia (suma gwarancyjna nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł);

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej

oddanej do użytku roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej,

wielorodzinnego bloku mieszkalnego o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł brutto wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty

zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie

Powyższy warunek będzie również spełniony w przypadku wykazania się budową wielorodzinnego

bloku mieszkalnego o minimum 12 lokalach mieszkalnych w ramach prowadzenia przez firmę

budowlaną własnej działalności deweloperskiej , przy czym dowodami, o których mowa są referencje

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 1 osobą,

która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą

ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń.

Osoba ta musi wykazać się nadzorowaniem lub kierowaniem robotami na minimum 1 oddanym do

użytku, zadaniu polegającym na wykonaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej,

wielorodzinnego bloku mieszkalnego.; wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: 58 1020 4564 0000

5202 0008 9649 PKO BP SA Wieruszów

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania

rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji

lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty

wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego

postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o

zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno

być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w

zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05

2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51 SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W WIERUSZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250056923 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. bp. Stefana Bareły 13 1.5.2.) Miejscowość: Wieruszów 1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400 1.5.4.) Województwo: łódzkie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 – Sieradzki 1.5.7.) Numer telefonu: 62 7841689 1.5.8.) Numer faksu: 62 7841630 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pkomsa@poczta.onet.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pkwieruszow.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający Spółka akcyjna, której właścicielem w 100% jest Gmina Wieruszów 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-359459bb-3d52-11ec-8c2d-66c2f1230e9c Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00258143/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-05 09:14 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pkwieruszow Preferuje się, abykomunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 4. Zamawiający będzieprzekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dokonkretnego wykonawcy.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określaniezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ichnowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa według standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru danych przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca, przystępującdoniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem wzakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazłożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególnościza sytuację, gdyzamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty wzakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przezZamawiającegoza ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie zostałspełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.9. Zamawiającyinformuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innychczynności podejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują sięw zakładce „Instrukcje dlaWykonawców” na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje10. W korespondencji kierowanej do ZamawiającegoWykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 98-400 Wieruszów, ul. Bareły 13 www.pkwieruszow.pl , e-mail pkomsa@poczta.onet.pl; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: 2.2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.5.) Wartość zamówienia: 1992450,53 PLN 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednokondygnacyjnych, parterowych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachem dwuspadowym w zabudowie grupowej ( razem 12 mieszkań po 6 lokali w budynku ), 12 budynków gospodarczych oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Wieruszów, ul. Kępińska 51 łącznie z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu . Podstawowe dane techniczne budynków: a) Budynek 1 -powierzchnia zabudowy 262,71 m2, powierzchnia użytkowa 213,40 m2 , kubatura 1.381,25 m3, b) Budynek 2 -powierzchnia zabudowy 262,71 m2, powierzchnia użytkowa 213,40 m2 , kubatura 1.381,25 m3 c) 12 budynków gospodarczych -powierzchnia zabudowy 4,34 m2, powierzchnia użytkowa 4,10 m2 , kubatura 8,45 m3 d) zagospodarowanie terenu w tym oświetlenie 1.1. Zakres zadania obejmuje między innymi: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane 1) wykonanie dwóch zespołów budynków mieszkalnych wraz z instalacjami: elektryczną, sanitarną, gazową, teletechniczną i niskoprądową, 2) 12 budynków gospodarczych 3) wykonanie terenów utwardzonych, 4) wykonanie przyłącza wodociągowego, 5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 6) wykonanie oświetlenia terenu; 7) inne czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (wykonanie m in. wszystkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, kopi, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne dokumenty wynikające z przepisów prawa); 8) dostarczenie i montaż wyposażenia wykonawczym obejmującym w szczególności : a) Kuchenki gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem elektrycznym, wolnostojące, zabezpieczenie przeciw wypływowe – 12 szt b) Zlewozmywaki – stal nierdzewna ,szer. 80 cm, jednokomorowe z ociekaczem – 12 szt, 9) przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych; 10) koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy; 11) inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze); 12) zorganizowanie zaplecza i placu budowy, zabezpieczenie bezpieczeństwa (wynikające z BHP i p.poż) na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy; 13) koszty utrzymania placu budowy, w tym mediów; 14) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia; 15) wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót; 16) powołanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy 17) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem obiektów oraz urządzeń do eksploatacji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynków Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się wcześniejsze zapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SWZ. Inwestycja będzie realizowana przy udziale wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. 1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania: 1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego oraz zapisami umowy. 2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji. 4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. 5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora Zastępczego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. ani dołączenia katalogów elektronicznych do ofert, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp. 4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45113000-2 – Roboty na placu budowy 45213240-7 – Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262210-6 – Fundamentowanie 45262620-3 – Ściany nośne 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 45410000-4 – Tynkowanie 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 45443000-4 – Roboty elewacyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 2) Gwarancja – waga kryterium 40%. 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1) Cena (C) – waga 60% cena najniższa brutto* C = ———————————————— x 100 pkt x 60% cena oferty ocenianej brutto * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) Gwarancja – waga 40% W ramach niniejszego kryterium „okres gwarancji” – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy (3 lata) wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie przydzielona jak poniżej: gwarancja 36 miesięcy (3 lata) – 0 pkt. gwarancja 48 miesiące (4 lata) – 20 pkt. gwarancja 60 miesiące (5 lat) – 40 pkt. Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 36-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w dół. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 40 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł), 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną oddaną do użytku robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej, wielorodzinnego bloku mieszkalnego o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł brutto. Powyższy warunek będzie również spełniony w przypadku wykazania się budową wielorodzinnego bloku mieszkalnego o minimum 12 lokalach mieszkalnych w ramach prowadzenia przez firmę budowlaną własnej działalności deweloperskiej Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń. Osoba ta musi wykazać się nadzorowaniem lub kierowaniem robotami na minimum 1 oddanym do użytku zadaniu polegającym na wykonaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej, wielorodzinnego bloku mieszkalnego. Przez ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń, należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w art. 15 a ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 3. Przy czym przez wykonanie zadania rozumie się wykonanie go na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania umów. W przypadku zadań aktualnie wykonywanych liczy się wartość zrealizowanej i odebranej części umowy. 4. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 5. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (suma gwarancyjna nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł); 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej oddanej do użytku roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej, wielorodzinnego bloku mieszkalnego o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie Powyższy warunek będzie również spełniony w przypadku wykazania się budową wielorodzinnego bloku mieszkalnego o minimum 12 lokalach mieszkalnych w ramach prowadzenia przez firmę budowlaną własnej działalności deweloperskiej , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń. Osoba ta musi wykazać się nadzorowaniem lub kierowaniem robotami na minimum 1 oddanym do użytku, zadaniu polegającym na wykonaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej, wielorodzinnego bloku mieszkalnego.; wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: 58 1020 4564 0000 5202 0008 9649 PKO BP SA Wieruszów UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenie. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/wieruszow 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 12:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-22 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00258143/01 z dnia 2021-11-05 2021-11-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane