STRUKTURA NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W WIERUSZOWIE S.A.


 
ZAKŁADY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

Zakład Energetyki Cieplnej

Kierownik: Włodzimierz Adamski

Zakład świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie:

- dostarczania ciepła,
- usuwania zaistniałych awarii systemu ciepłowniczego,
- prowadzeniem robót konserwacyjno-remontowych,
- rozliczeń z usługobiorcami za centralne ogrzewanie,
- uzgadniania dokumentacji technicznej dotyczącej podłączania usługobiorców
do sieci ciepłowniczej ,
- dokonywania odbiorów technicznych nowych przyłączy,
- wykonywania robót zleconych i usług odpłatnych w zakresie sieci
ciepłowniczych oraz urządzeń elektroenergetycznych.


 

 

Zakład Usług Komunalnych i Transportu

Kierownik: Piotr Pietrzykowski

Zakład ten prowadzi działalność w zakresie:

- zamiatania wybranych powierzchni na terenie miasta,
- zimowego utrzymania wybranych powierzchni na terenie miasta i gminy,
- wywozu nieczystości płynnych taborem asenizacyjnym,
- usług transportowych,
- sprzedaży butli gazowych propan-butan,
- wynajmu powierzchni parkingowych,
- oznakowania ulic.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów wykonuje:
- przeglądy techniczne wszystkich rodzajów pojazdów,
- nabijanie numerów,
- badania układów zawieszenia.

 

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik: Ryszard Olbromski

Do zadań zakładu w zakresie obsługi mieszkańców należy:

- zawieranie umów oraz naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadczeń,
- przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych,
- naliczanie wysokości kaucji mieszkaniowej,
- rozliczanie najemców zdających mieszkania z tytułu zużycia elementów
wyposażenia technicznego lokalu, wystawianie not obciążeniowych,
- prowadzenie dokumentacji czynszowej lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przyjmowanie oraz egzekwowanie opłat czynszowych, kaucji i innych
należności,
- potwierdzanie druków meldunkowych,
- zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym zajęciem oraz zgłaszanie
ich do Urzędu Miejskiego,
- zawieranie umów dotyczących odpracowania zaległości czynszowych za
lokale stanowiące własność Gminy Wieruszów.

 

Zakład Remontowo-Budowlany
Wodociągów i Kanalizacji


Kierownik: Agnieszka Fronia

Pogotowie wodno - kanalizacyjne:
Tadeusz Gołdyn
Andrzej Sroka
Marcin Górecki


Inkasenci:
Bogdan Potomski
Zygmunt Bryłka


Zadania zakładu:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- uzdatnianie wody,
- oczyszczanie ścieków,
- usuwanie zaistniałych awarii,
- prowadzenie robót konserwacyjno-remontowych,
- dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych, sieci
i urządzeń wodociągowych,
- prowadzenie gospodarki wodomierzowej (rejestrowanie wodomierzy
zainstalowanych u odbiorców wody oraz przeznaczonych do naprawy,
legalizacji lub likwidacji, wymiana wodomierzy niesprawnych),
- dokonywanie rozliczeń z usługobiorcami za dostawę wody, inkasowanie opłat.
- dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy oraz uczestniczenie
w odbiorach sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
- uzgadnianie dokumentacji technicznej dotyczącej podłączenia usługobiorców
do sieci kanalizacyjnej lub ewentualnej kolizji urządzeń infrastruktury
technicznej z siecią kanalizacyjną,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- wykonywanie robót budowlanych w zakresie:
* wykonywania przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
* budowania sieci i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
- usługi sprzętowe,
- wykonywanie projektów przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

 


Gmina Wieruszów