Ochrona Danych Osobowych

Szanowni państwo,
Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczania należności za usługi wodno-kanalizacyjne, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane dalej RODO).
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe oraz poinformować o prawach, które przysługują Państwu w związku z nowymi przepisami.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
 
I. Klienci usług wodno-kanalizacyjnych
 
1.       Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna  z siedzibą w Wieruszowie przy ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów (nazywane dalej „My”, „Przedsiębiorstwo” albo „Spółka”) oraz operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.pkwieruszow.pl.
 
2.       W jaki sposób skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych proszę napisać  do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@pkwieruszow.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych,  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.,
ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów.
 
3.       Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nasze Przedsiębiorstwo ?
a)       Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO),
b)       w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie – należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz.328 t.j. ze zm.) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*),
c)       Przetwarzamy też dane osobowe w celu dochodzenia i ochrony roszczeń jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*),
d)       Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy dane osobowe w celu: obsługi zgłoszeń i zapytań które do nas kierujesz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)
 
4.       Czy masz obowiązek podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne ale w zakresie określonym w pkt 3 a-c jest niezbędne, aby móc zawrzeć i realizować zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług naszego Przedsiębiorstwa.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim wyraziłeś zgodę lub nie wycofasz zgody.
 
5.       Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO*, tj. prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 15-22 RODO*)
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
6.       Komu udostępniamy dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom, którym Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Prokuratura, Sąd). Możemy przekazać dane innym jednostkom samorządu terytorialnego lub urzędom państwowym w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy lub świadczenia usług. Możemy przekazać dane osobowe zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Przedsiębiorstwa (podmioty przetwarzające), w związku z prawidłową realizacją umów i usług. (podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów Przedsiębiorstwa, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi IT, pocztowe, kurierskie itp.)
 
7.       Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w zakresie i do czasu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz upływu terminu ewentualnych roszczeń.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim została wyrażona zgoda, do czasu jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
8.       Czy przekazujemy  dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
9.       Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 

 
II. Klienci lokali własnościowych  zarządzanych przez Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.
 
1.       Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wspólnota Mieszkaniowa w imieniu i na rzecz, której działa Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna  z siedzibą w Wieruszowie przy ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów (nazywane dalej „Zarządcą”, „My”, „Przedsiębiorstwo” albo „Spółka”) oraz operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.pkwieruszow.pl.
 
2.       W jaki sposób skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych proszę napisać  do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@pkwieruszow.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych,  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.,
ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów.
 
3.       Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nasze Przedsiębiorstwo ?
a)       Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy obsługi mieszkań właścicieli lokali realizowaną przez Zarządcę  (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz  zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716),
b)       Przetwarzamy też dane osobowe w celu dochodzenia i ochrony roszczeń jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy;  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*),
c)       Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy dane osobowe w celu: obsługi zgłoszeń i zapytań które do nas kierujesz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)
 
4.       Czy masz obowiązek podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych w zakresie określonym w pkt 3 a-b jest niezbędne zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716), aby móc zawrzeć i realizować zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług naszego Przedsiębiorstwa.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim wyraziłeś zgodę lub nie wycofasz zgody.
 
5.       Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO*, tj. prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 15-22 RODO*)
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
6.       Komu udostępniamy dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom, którym Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Prokuratura, Sąd). Możemy przekazać dane innym jednostkom samorządu terytorialnego lub urzędom państwowym w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy lub świadczenia usług. Możemy przekazać dane osobowe zleceniodawcy (Gminie Wieruszów), zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Przedsiębiorstwa (podmioty przetwarzające), w związku z prawidłową realizacją umów i usług. (podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów Przedsiębiorstwa, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi IT, pocztowe, kurierskie itp.)
 
7.       Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w zakresie i do czasu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz upływu terminu ewentualnych roszczeń.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim została wyrażona zgoda, do czasu jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
8.       Czy przekazujemy  dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
9.       Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 
 
III. Klienci lokali komunalnych i socjalnych zarządzanych przez Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.
 
1.       Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Gmina Wieruszów w imieniu i na rzecz, której działa Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna  z siedzibą w Wieruszowie przy ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów (nazywane dalej „Zarządcą”, „My”, „Przedsiębiorstwo” albo „Spółka”) oraz operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.pkwieruszow.pl.
 
2.       W jaki sposób skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych proszę napisać  do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@pkwieruszow.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych,  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.,
ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów.
 
3.       Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nasze Przedsiębiorstwo ?
a)       Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy obsługi lokali realizowaną przez Zarządcę (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO),
b)       Przetwarzamy też dane osobowe w celu dochodzenia i ochrony roszczeń jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki; w celu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w lokalu na podstawie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*),
c)       Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy dane osobowe w celu: obsługi zgłoszeń i zapytań które do nas kierujesz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)
 
4.       Czy masz obowiązek podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych w zakresie określonym w pkt 3 a-b jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa w szczególności ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U.z 2018 r.poz. 716),  Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.), Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.121,50,650).
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona.
 
5.       Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO*, tj. prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( na podstawie art. 15-22 RODO*)
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
6.       Komu udostępniamy dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom, którym Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Prokuratura, Sąd). Możemy przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego lub urzędom państwowym w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy lub świadczenia usług. Możemy przekazać dane osobowe zleceniodawcy (Zarządowi Wspólnoty), zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Przedsiębiorstwa (podmioty przetwarzające), w związku z prawidłową realizacją umów i usług. (podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów Przedsiębiorstwa, dostarczają usługi IT, pocztowe, kurierskie itp.)
 
7.       Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w zakresie i do czasu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz upływu terminu ewentualnych roszczeń.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim została wyrażona zgoda, do czasu jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
8.       Czy przekazujemy  dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
9.       Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 
IV. Klienci Stacji Kontroli Pojazdów
 
1.       Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Minister Cyfryzacji na rzecz, którego działa Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna  z siedzibą w Wieruszowie przy ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów jako Stacja Kontroli Pojazdów (nazywane dalej „SKP”)
 
2.       W jaki sposób skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych proszę napisać  do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@pkwieruszow.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych,  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.,
ul. Biskupa Bareły 13 98-400 Wieruszów.
 
3.       Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nasze Przedsiębiorstwo ?
a)       Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług Stacji Kontroli Pojazdów na podstawie stosownych umów powierzenia danych oraz zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 t.j. z dnia 2017.06.27), (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO),
b)       Przetwarzamy też dane osobowe w celu dochodzenia i ochrony roszczeń jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki; w celu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w lokalu na podstawie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*),
c)       Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy dane osobowe w celu: obsługi zgłoszeń i zapytań które do nas kierujesz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)
d)       Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu powiadamiania o zbliżającym się terminie przeglądu pojazdu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)
 
4.       Czy masz obowiązek podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych w zakresie określonym w pkt 3 a-b jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa w szczególności Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 t.j. z dnia 2017.06.27).
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim wyraziłeś zgodę lub nie wycofasz zgody.
 
5.       Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO*, tj. prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( na podstawie art. 15-22 RODO*)
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
6.       Komu udostępniamy dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom, którym Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Możemy przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego lub urzędom państwowym w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy lub świadczenia usług. Możemy przekazać dane osobowe zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Przedsiębiorstwa (podmioty przetwarzające), w związku z prawidłową realizacją umów i usług. (podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, zapewniają obsługę systemu powiadomień sms, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów Przedsiębiorstwa, dostarczają usługi IT, pocztowe.)
 
7.       Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w zakresie i do czasu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz upływu terminu ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać dopóki nie zostanie zrealizowany cel w jakim została wyrażona zgoda, do czasu jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
8.       Czy przekazujemy  dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
9.       Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 
 
Wersja z 12 czerwca 2018
 

Gmina Wieruszów